• บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
  • คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ, น้ำดื่ม และน้ำเสีย
    เกี่ยวกับบริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราห์ของเรา

    บริการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ

            บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทำให้ทางผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมั่นได้ว่าผลการวิเคราะห์ที่ออกมามีคุณภาพเที่ยงตรง และแม่นยำ เนื่องจากกระบวนการในการเก็บตัวอย่างจนไปถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ ทางเราได้ยึดมาตรฐานสากล ที่เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC17025 :2005)