เกี่ยวกับการบริการตรวจวัด

การตรวจวัดสารเคมี, ฝุ่นละออง และสภาวะแวดล้อมการทำงาน

        การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงานของพนักงานเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารเคมี ฝุ่นละอองต่างๆ ว่ามีปริมาณตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งนำค่าที่ได้มากำหนดหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดได้แก่ ปริมาณฝุ่นละออง ก๊าซและไอระเหยของสารเคมี, ระดับเสียง, ระดับความเข้มแสงและระดับความร้อน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

        งานตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องควัน ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ต่างๆ เช่น หม้อต้มแรงดันสูง (Bolier), เตาอบ (Oven), เตาเผา (Incincrator) และเตาหลอม (Furnace) ต่างๆ ปล่องควันของระบบการเผาไหม้ดังกล่าวจะเป็นตัวระบายมลพิษที่เจือปนอยู่ในอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอก ซึ่งเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาและการหลอม ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องควันจะทำการตรวจวัดมลสารพิษ อาทิเช่น
- ปริมาณฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ (Total Suspended Particulate)
- ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
- ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
- ปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
- สิ่งเจือปนและมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดจากการหลอมหรือเผาของแต่ละกระบวนการผลิต อาทิเช่น การหลอมตะกั่วนอกจากนั้นยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบระบายอากาศของมลสารพิษนั้นจะมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามแต่ละกระบวนการผลิต เช่น โรงงานบางประเภท จะมี HOOD ดูดอากาศบริเวณที่มีไอกรด ส่วนในโรงงานบางประเภทอาจจะมี HOOD ดูดอากาศบริเวณที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นต้น โดยประเภทของมลสารพิษที่พบโดยทั่วไปที่ทำการตรวจสอบจาก HOOD จะแบ่งประเภทได้เป็นดังนี้
- มลสารพิษ จำพวก ที่เป็นไอกรดต่างๆ
- มลสารพิษ จำพวกที่เป็น Solvent ซึ่งเป็นพวกสารอินทรีย์และสารพิษต่างๆ มลสารพิษ จำพวกที่เป็นโลหะหนัก เช่น ปรอท, ตะกั่ว ฯลฯ
- มลสารพิษ จำพวกที่เป็น ฝุ่น, ควันต่างๆ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

        การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ อาทิ เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม, น้ำดื่ม, น้ำผิวดิน, น้ำทะเล, น้ำประปา และน้ำหล่อเย็น ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความเข้มข้นของสารต่างๆ ว่าเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งนำค่าที่ได้มากำหนดหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข โดยเป็นไปตาม มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดแต่ละมาตรฐาน เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า เป็นต้น

การจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

        ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 12 มิถุนายน 2561) โดยให้สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมง ตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน
- การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring)
- การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) รวมถึงการจัดทำและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)