กฎหมายน้ำ
กฎกระทรวง
การประปานครหลวง
กาารประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ