กฎหมายน้ำทิ้ง
ประกาศกรมเจ้าท่า
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย