กฎหมายในบรรยากาศทั่วไป
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ