กฎหมายปล่องระบายอากาศ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศการนิคมแห่งประเทศไทย