บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 โดยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯมุ่งเน้นงานบริการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน ของจรรยาบรรณทางวิชาการ บริษัทฯได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-210 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC17025: 2005) ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ สอบเทียบ หมายเลขการรับรองที่ทดสอบ 0373 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


นโยบายคุณภาพ

         สร้างความพอใจให้ลูกค้า หมายถึง บริษัทฯถือว่าลูกค้า คือหัวใจของธุรกิจ บริษัทฯจึงคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยให้คำแนะนำทั้งทางด้านวิชาการเทคโนโลยี และกฎระเบียบข้อบังคับที่พึงปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของลูกค้า

         พัฒนาคุณภาพ หมายถึง บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้าน สิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยทำการ วิเคราะห์และปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ และ ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         สร้างสรรค์บุคลากร หมายถึง บริษัทฯ ถือว่าบุคลากรทุกคนมีความสำคัญ เท่าเทียมกัน จึงสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้าน พัฒนาคุณภาพ